honnef24

Geschlecht
keine Angabe

Signatur

Unsere Hardware
Anbindung: T-DSL 1024 / T-ISDN
Zugang: AOL-Flatrate / 1und1 Flatrate
Hardware: AVM Fritz!Fon ata - AVM Fritz!fon wlan - DeTeWe OpenCom31Lan
Anbieter: Sipgate, FreeNet, GMX
Netzwerk 6PCs + Notebook